Spread the love

Zásady spracúvania osobných údajov

Prečo a akým spôsobom sú spracúvané vaše osobné údaje

Ako náš zákazník, návštevník webu, odberateľ noviniek alebo záujemca o e-book nám zveruje svoje osobné údaje. My podľa GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Preto všetky takto získané osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Zoznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania osobných údajov a vašimi právami.

Kto sme

FENIXA s.r.o.

Karola Salvu 13

03401 Ružomberok

IČO:44461593

DIČ: 2022707665

(ďalej len “prevádzkovateľ”)

 

Udelením súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na našej webovej stránke https://www.prevodovka-automaticka.sk vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním aspoň na jeden konkrétnym účel uvedený nižšie.

 

Aké osobné údaje uchovávame a na aký účel ich spracúvame

 

1. Kontaktné formuláre

Keď nám ako návštevník webu odošlete kontaktný formulár, zbierame údaje, ktoré sa nachádzajú v tomto formulári: e-mailová adresa, meno. Tieto údaje budú spracovné len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby, aby sme mohli zodpovedať vaše otázky alebo vybaviť vaše dopyty (s výnimkou ak sa výslovne prihlásite na odoberanie newslettra).

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či vybavenia dopytu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa – záujem zodpovedať vaše otázky a reagovať na vaše dopyty. Proti tomuto oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na info@autolabs.sk.

2. Objednávkové formuláre

Keď nám ako návštevník webu odošlete objednávkový formulár s dopytom na voľný termín alebo cenu, zbierame údaje, ktoré sa nachádzajú v tomto formulári: e-mailová adresa, tel.č., meno a priezvisko. Tieto údaje budú spracované len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby, aby sme mohli vybaviť vašu rezerváciu termínu do servisu, odoslať vám presnú cenu na dopytovaný tovar alebo službu, či vybaviť objednávku náhradného dielu do automatickej prevodovky.

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v rámci využitia objednávkového formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom vybavenia rezervácie do servisu alebo objednávky náhradného dielu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa – záujem prevádzkovateľa podniknúť kroky potrebné k tomu, aby bola uzavretá kúpno-predajná zmluva alebo zmluva o dielo, o ktorej uzavretie ste prejavili záujem. Proti tomuto oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na info@autolabs.sk.

3. Akciové formuláre

Keď nám ako návštevník webu odošlete formulár na ebook alebo diagnostiku zadarmo, zbieram údaje, ktoré sa nachádzajú v tomto formulári: e-mailová adresa, meno. Tieto údaje budú spracované len za účelom zaslania ebooku či e-mailu s diagnostikou zadarmo.

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v rámci využitia formulára na ebook alebo diagnostiku zadarmo, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zaslania emailu s linkom na stiahnutie ebooku alebo akciového mailu na potvrdenie platnosti akcie – diagnostika zadarmo.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzakovateľa – záujem vybaviť dopyt na ebook či diagnostiku zadarmo. Proti tomuto oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na info@autolabs.sk.

4. Marketing

Ak ste nám udelili súhlas formou zaškrtnutia opt-in okna a zanechania vašej emailovej adresy, budú tieto údaje použité na marketingové účely. Pod marketingový účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o našich službách a novinkách na našom blogu.

Na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež ponuky tretích osôb alebo využiť vašu emailovú adresu pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku.

Spracovaním osobných údajv môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní alebo poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Právny základ: udelenie súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili alebo prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na prevádzkovaeľa na info@autolabs.sk.

5. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Pri poskytovaní služieb alebo plnení zmluvy zbierame osobné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy: fakturačné údaje, emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa.

Právny základ: plnenie zmluvy

6. Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom zbierame osobné údaje nevyhnutne potrebné na vyhovenie zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Právny základ: plnenie zákonných povinností prevádzakovateľom

7. Komentáre

Keď ako návštevník webu zanecháte na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/.

8. Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

9. Analytika

Počas vašej návštevy na stránkach sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, z ktorých ste navštívili naše stránke, ako dlho ste na stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Na základný zber štatistických údajov, napr. použitím meracieho kódu Google Analytics, sa súhlas nevyžaduje.

Na našich stránkach využívame automatické profilovanie za účelov skvalitňovania našich služieb. Dochádza k tomu na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu. Na profilovanie využívame Google Adwords, Facebook.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na mail info@autolabs.sk, ktorá bude vybavená v lehote 30 dní od doručenia.

 

Súbory cookies

Aby sme zabezpečili riadne fun­go­va­nie tejto we­bo­vej stránky, pri jej pre­ze­raní nie­kedy ukla­dáme na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení malé dá­tové sú­bory, nazývané co­okie.

Vďaka nim získavame informácie o vašich krokoch a nastaveniach. Uľahčuje to vám to ďalšiu návštevu, nebudete musieť napr. opätovne zadávať prihlasovacie meno, emailovú adresu alebo meniť nastavenia, ktoré ste si predtým prestavili.

Sú­bory co­okie mô­žete po­u­ží­vať či zma­zať – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke www.about­co­okies.org.

Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okie vo va­šom za­ria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov na­sta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie.

Po­u­ží­vame nie­koľko ty­pov co­okie – do­časné sa vy­mažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zo­stanú vo va­šom za­ria­dení, kým ne­up­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vy­ma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie zá­kladné sú­bory co­okie, ktoré umož­ňujú po­u­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. za­pa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové sú­bory co­okie nám po­má­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim mô­žeme zlep­šiť náš ob­sah či di­zajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické in­for­má­cie, uka­zujú nám, kde ste na na­šom webe klikli a akú stránku ste na­po­sledy nav­ští­vili.

Funkčné sú­bory co­okie nám po­má­hajú vy­lep­šiť funkč­nosť stránky. Pa­mä­tajú si, čo ste pri po­sled­nej náv­števe zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak ne­bu­dete mu­sieť opäť me­niť na­sta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Re­klamné sú­bory co­okie po­u­ží­vame na zo­bra­ze­nie ob­sahu re­klám, ktoré sa pris­pô­so­bujú va­šim zá­uj­mom a teda vám mô­žeme po­núk­nuť re­klamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám na­opak po­má­hajú lep­šie za­cie­liť priamu mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu a me­rať efek­tív­nosť re­klam­ných kam­paní.

Na na­šej stránke mô­žete nájsť in­teg­ro­vaný ob­sah z iných we­bov, preto môžu byť po­čas po­u­ží­va­nie na­šej we­bo­vej lo­ka­lity vy­tvo­rené sú­bory co­okie tre­tích strán, ktoré ne­pod­lie­hajú na­šej kon­trole. Je to na­prí­klad v prí­pade ak pre­ze­ráte vi­deo z You­Tube alebo od­kaz z Fa­ce­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete ve­dieť, ako tieto tre­tie strany po­u­ží­vajú sú­bory co­okie, pre­čí­tajte si zá­sady ochrany sú­kro­mia a po­u­ží­va­nie co­okie týchto slu­žieb.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje sa u prevádzakovateľa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, za ktorým boli prevádzakovateľovi poskytnuté.  Najviac však po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, účtovnícke, archivácia) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov neodvoláte.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V zmysle GDPR máte tieto práva:

 • právo na opravu: máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby a doplnenie neúplných osobných údajov
 • právo na výmaz (právo na “zabudnutie”): máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré sa získali a spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa priameho marketingu vrátane profilovania,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

V takomto prípade vymaže všetky vaše osobné údaje zo systému, aj zo systému všetkých ďalších zpracovateľov a záloh.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napr. evidencia daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom.

 • právo na prenosnosť údajov: máte právo požiadať  o poskytnutie osobných údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, vo forme, ktorá umožňuje ich prenos inému prevádzkovateľovi
 • právo namietať: máte právo namietať proti spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Právo namietať môžete uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • právo na odvolanie súhlasu: máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; o čom musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaný. Súhas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili.
 • právo na informácie: máte právo na informácie. Toto vaše právo je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov.
 • právo na prístup k informáciám: máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo nás kedykoľvek požiadať a my sme vám povinný doložiť v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
 • právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov: pokiaľ máte pocit, že s vami údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo podať návrh na začatie konanie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte takéto podozrenie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Toto podozrenie preveríme a v prípade, že zistíme pochybenie vykonáme nápravu.

S kým zdieľame vaše údaje

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Na zpracovateľské operácie, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, napr.:

 • Google – Google Analytics, Google Adwords
 • SmartSelling, a.s. – SmartEmailing
 • Facebook – Fb Pixel
 • Smartlook

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov, nezávislé od našich. Preto nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Ak však máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@autolabs.sk.

Ponuky a produkty tretích strán vám budeme zasielať len na e-mail len na základe vášho súhlasu, ktorý ste na tento účel udelili.

Neposkytuje osobné údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje sú citlivá záležitosť a nestotožňujeme sa žiadnym obchodovaním s osobnými údajmi.

Výnimkou sú Sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov.

Mlčanlivosť

Všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnúté žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 24.5.2018.